Regulamin

OPACZ CENTRUM REHABILITACJI

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

§1
[podstawa działania]

OPACZ CENTRUM REHABILITACJI Pluciński, Zubik Spółka Jawna jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 2. wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000217334, organ rejestrowy: Wojewoda mazowiecki, data wpisu do rejestru 26.10.2019
 3. niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”.

§2
[oznaczenie podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego]

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą działa pod firmą OPACZ CENTRUM REHABILITACJI Pluciński, Zubik Spółka jawna, dalej: „Podmiot”.
 2. Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym przy ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia.

§3
[miejsce udzielania świadczeń]

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Podmiotu, mieszczące się w zakładzie leczniczym pod adresem: ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia
 2. Podmiot może udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dalej: „świadczenia zdrowotne on-line”), według zasad określonych w Regulaminie. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych on-line miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
 3. Podmiot może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

§4
[cel i zadania]

 1. Celem Podmiotu jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu udzielania świadczeń zdrowotnych lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.
 2. Zadaniem Podmiotu jest:
  1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  2. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  3. diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  4. realizowanie świadczeń zdrowotnych on-line w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
  5. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  6. działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
  7. prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

§5
[struktura organizacyjna, zadania jednostek i kierownictwo]

 1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy przy ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia
 2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:
  1. recepcja;
  2. gabinety fizjoterapii, masażu leczniczego i fizjoprofilaktyki;
  3. sala do kinezyterapii
  4. gabinet do komory hiperbarycznej
 3. Zadaniem:
  1. recepcji jest: odbieranie telefonów od pacjentów, rejestrowanie pacjentów na wizyty, dopełnienie formalności związanych z zapisywaniem pacjentów, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych; fiskalizowanie wizyt (w godzinach pracy);
  2. gabinety fizjoterapii i masażu leczniczego jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych,
  3. pracowni fizjoprofilaktyki jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoprofilaktyki, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych
  4. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Rafał Pluciński.
  5. Nadzór merytoryczny nad działalnością wszystkich komórek i osób sprawuje Rafał Pluciński.

§6
[rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki oraz udziela świadczeń zdrowotnych on-line.

§7
[zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z nich.
 2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktury przelewowa, karta podarunkowa.
 4. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.
 5. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.
 7. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
  1. w siedzibie Podmiotu,
  2. telefonicznie w godzinach 9.00-19.00 pod numerem: +48 606 787 637,
  3. SMS-owo w godzinach 9.00-19.00 pod numerem: +48 606 787 637,
  4. internetowo poprzez
   • wysłanie e-maila na adres: opaczrehabilitacja@gmail.com;
   •  portal www.halodoctor.pl
   • formularz kontaktowy na stronie www.rehabilitacjaopacz.pl

§8
[przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty.
 2. W trakcie zapisywania albo najpóźniej w momencie zgłoszenia się na wizytę pacjent określa przyczynę zgłoszenia.
 3. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:
  1. podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, numer telefonu;
  2. oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  3. oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  4. zapoznać się z Regulaminem;
  5. wypełnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą kwartę kwalifikacyjną do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki;
  6. zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych i fizjoprofilaktycznych;
  7. podpisać zgodę na fizjoterapię lub fizjoprofilaktykę;
  8. na wezwanie osoby rejestrującej pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Podmiotu.
 5. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:
  1. przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta;
  2. przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych on-line;
  3. ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii lub fizykoterapii i poinformowania o nim pacjenta;
  4. odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.
  5. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do Rafała Plucińskiego.

§9
[ceny oraz pakiety usług w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych]

 1. Podmiot umożliwia pacjentom skorzystanie z udzielanych świadczeń zdrowotnych w trzech wariantach:
  1. pojedyncze świadczenie zdrowotne (pojedyncza wizyta);
  2. imiennego pakiet 5 świadczeń zdrowotnych (5 wizyt) – do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu pakietu;
  3. imiennego pakiet 10 świadczeń zdrowotnych (10 wizyt) – do wykorzystania w ciągu 6 miesiący od dnia zakupu pakietu.
 2. Koszt udzielenia pojedynczego świadczenia zdrowotnego uzależniona jest od rodzaju usługi.
 3. Płatność za wizytę odbywa się z góry. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty za pakiet świadczeń zdrowotnych bezpośrednio po zamówieniu usługi.
 4. Zamówienie pakietu odbywa się na zasadach ogólnych dla zamówienia pojedynczej wizyty wskazanych w Regulaminie.
 5. Pacjent jest uprawniony do odwoływania wizyt w ramach wykupionych usług. Odwołanie wizyty na mniej niż 24 godziny przed wizytą wiąże się z obowiązkiem  płatności połowy ceny za wizytę (koszt pojedynczego świadczenia w ramach danego pakietu wizyt). Odwołanie wizyty na więcej niż 24 godziny przed wizytą nie wiąże się z obowiązkiem płatności za wizytę.
 6. W przypadku odwołania wizyty w ramach pakietu na więcej niż 24 godziny przed jej terminem, wizyta ta przechodzi do wykorzystania w innym terminie wspólnie ustalonym przez pacjenta z Podmiotem. Odwołanie wizyty w ramach pakietu na mniej niż 24 godziny przed jej terminem jest równoznaczne z wykorzystaniem tej konkretnej wizyty.
 7. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi, Pacjent jest uprawniony do wymiany kwoty wpłaconej na rzecz innych usług równej wartości świadczonych przez placówkę.
 8. Pacjent jest uprawniony, na zasadach wskazanych w ustępach poprzedzających, do odwołania pojedynczej wizyty w Podmiocie, nie realizowanej w ramach żadnego z pakietów.
 9. Odwołanie wizyty/wizyt następuje:
  1. w siedzibie Podmiotu
  2. telefonicznie poprzez wysłanie SMS-a pod numer: +48 606 787 637.
 10. W przypadku niewykorzystania wykupionych w ramach pakietu wizyt w ustalonym dla tego pakietu terminie wszystkie niewykorzystane wizyty uważane są za odbyte. W takiej sytuacji pacjentowi nie przysługuje możliwość ustalenia późniejszego terminu takich wizyt. Podmiot nie dokona ponadto zwrotu należności za nieodbyte w terminie wizyty.
 11. Spóźnienia na wizytę do 5 minut nie wpływają na jej długość. Spóźnienie się pacjenta powyżej 5 minut skraca odpowiednio czas wizyty.
 12. Ustalenie terminu wizyty lub wizyt w ramach pakietu odbywa się na bieżąco lub może zostać określona z góry na przyszłość.
 13. W momencie umawiania wizyty pacjent otrzymuje SMS z datą oraz godziną umówionej wizyty.
 14. W przypadku umówienia wizyty wiadomość SMS z informacją przypominającą o terminie każdej kolejnej wizyty będzie wysyłana do pacjenta około 24 godziny przed wizytą. Jeśli pacjent umówi się na wizytę, w odstępie czasu krótszym niż 24 godziny do terminu wizyty, przypomnienie SMS o wizycie nie zostanie wysłane.

§10
[szczególne zasady dotyczące przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych on-line]

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line jest prowadzone w formie wizyt on-line i wymaga zgody pacjenta. Zarejestrowanie się na wizytę on-line jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line;
  2. przyjęciem informacji wskazanych w ust. 5;
  3. akceptacją Regulaminu.
 2. W celu skorzystania z wizyty on-line pacjent musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Wizyty on-line odbywają się z pomocą komunikatora internetowego SKYPE. W celu skorzystania z wizyty on-line pacjent musi mieć zainstalowany program SKYPE oraz włączone obraz i dźwięk.
 3. Czas trwania wizyty on-line jest ustalany przed wizytą. W razie braku ustaleń przyjmuje się, że wynosi on 30 minut. Spóźnienia na wizytę on-line do 5 minut nie wpływają na jej długość. Spóźnienie się powyżej 5 minut skraca odpowiednio czas wizyty.
 4. Podmiot informuje, że:
  1. wizyta on-line uniemożliwia badania przedmiotowe pacjenta oraz wykonywanie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki, wymagających bezpośredniego i osobistego kontaktu pacjenta z osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych;
  2. warunkiem zapisania się na wizytę on-line jest brak dolegliwości u pacjenta, w przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości należy o nich poinformować osobę prowadzącą wizytę on-line; osoba ta podejmie ostateczną decyzję o możliwości przeprowadzenia wizyty on-line;
  3. nagrywanie wizyt on-line lub wykonywanie z niej zdjęć bądź screenshotów jest dozwolone za uprzednią zgodą osoby prowadzącej wizytę on-line i pacjenta;
  4. wizyta on-line wymaga od pacjenta przygotowania miejsca do ćwiczeń, w wiadomości dotyczącej wizyty Podmiot może wskazać inne niezbędne sprzęty lub materiały do ćwiczeń.
 5. Wizyty on-line mogą być realizowane wyłącznie w uprzednio zarezerwowanych i opłaconych przez pacjenta terminach.
 6. Odwoływanie wizyt on-line musi nastąpić minimum 24 godziny przed umówioną wizytą. Jeśli wizyta zostanie odwołana w krótszym czasie niż 24 godziny przed wizyta to wiąże się to z obowiązkiem płatności za wizytę.
 7. Zakazuje się dostarczania przez pacjenta w trakcie wizyty on-line treści o charakterze bezprawnym oraz treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 8. Pacjent ma prawo reklamacji wizyty on-line w terminie 7 dni od dnia zakończenia wizyty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres opaczrehabilitacja@gmail.com i opisanie zastrzeżeń do wizyty. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni i może zostać: nieuznana, uznana częściowo lub uznana całkowicie. Pacjent jest informowany e-mailem i SMS-em o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i dalszym postępowaniu.

§11
[współpraca z innymi podmiotami]

 1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii lub fizykoterapii.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§12
[udostępnienie dokumentacji medycznej]

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta. Pacjent może złożyć żądanie w dowolnej formie, w szczególności: ustnie, pisemnie lub pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
 2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:
  1. do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu;
  2. w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);
  3. na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;
  4. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.
 3. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej.

§13
[postanowienia dodatkowe]

 1. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.
 2. Zakazuje się wstępu na teren zakładu leczniczego Podmiotu osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.
 3. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 4. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie zakładu leczniczego.

§14
[przepisy końcowe]

 1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Podmiot oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.rehabilitacjaopacz.pl lub w rejestracji na żądanie pacjenta.