Privacy Policy

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Opacz Centrum Rehabilitacji Pluciński, Zubik Spółka  Jawna, ul.Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia, e-mail: opaczrehabilitacja@gmail.com. Ochrona  danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich  przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in.  bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący  sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (takie dane są traktowane jako  poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych).

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) Przetwarzanie danych osobowych

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez  Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych  Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,  np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre  usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do  podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też  innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych, organizacyjnych i  marketingowych, którzy umożliwiają prawidłowe realizowanie usług w tym świadczeń zdrowotnych,  zakupu sprzętu medycznego w sklepie online oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.

Administrator Danych – Użytkownicy

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli uzupełniłeś i  wysłałeś któryś z dostępnych na stronie https://rehabilitacjaopacz.pl/ formularzy to przetwarzamy  podane tam osobowe.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób, które wyraziły chęć  na otrzymywanie informacji marketingowych.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej  rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych  celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli ten zapisał się na newsletter,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli ten wyraził zgodę na  komunikację marketingową.

 

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po zakończeniu świadczenia Usług  lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem  lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji  danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie  dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu  minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi  ściśle współpracujemy.

Administrator danych – Pacjenci

Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia  dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej  oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w  szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.
 • art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń  zdrowotnych.
 • Art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie  rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu  prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz  sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do  dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w  szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w  celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych,  wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania  danych osobowych.

 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych,  którzy umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy sprzętu, firmy kurierskie) oraz  dostawcy usług prawnych i doradczych.

Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji  medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia  roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń  zdrowotnych. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie  skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających.

Pliki cookies

Witryna https://rehabilitacjaopacz.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez  serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka  ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się  użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi,  który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju  systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych  witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową  nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google  Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do  jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do  niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego  serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji  działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach  serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w  zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron  internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i  personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego  pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej  dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies  poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest  dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik  wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy  tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.